Algemene Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij ebuydushi.com (de “Website”) en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn met ingang van 27 maart 2020 van toepassing op ieder gebruik van de website ebuydushi.com  (de “Website”)(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door ebuydushi.com  worden aangeboden en op alle overeenkomsten die ebuydushi.com  aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. ebuydushi.com  raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een “Gebruiker”) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. ebuydushi.com kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Inhoud

 1. Algemene gebruiksvoowaarden

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Gebruiksvoorwaarden

Artikel 3. Niet toegestaan gebruik van ebuydushi.com

 1. Regels voor het plaatsen van advertenties

Artikel 4. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op ebuydushi.com

Artikel 5. Aanvullende regels voor bepaalde categorieën

Artikel 6. Verboden of verdachte objecten en diensten

Artikel 7. Overeenkomst sluiting in het kader van het aanbod

Artikel 8. ebuydushi.com functie

Artikel 9. Beperkingen aansprakelijkheid ebuydushi.com

III. Overige bepalingen

Artikel 10. Beoordelingssysteem

Artikel 11. Websites en diensten van derden

Artikel 12. Privacybeleid en vertrouwelijkheid

Artikel 13. Algemene voorwaarden wijziging

Artikel 14. Ontbindingsrecht

Artikel 15. Biedingen

Artikel 16. Betaalmethoden en prijzen

Artikel 17. Melden van illegale of inbreukmakende Advertenties aan ebuydushi.com

Artikel 18. Klachtenprocedure

Artikel 19. Rechtskeuze en rechtsbevoegdheid

Artikel 20. Bijlagen

 1. Algemene gebruiksvoowaarden

Artikel 1. Definities

Hierin gebruikte termen wordt verstaan:

ebuydushi.com

Online platform ebuydushi.com

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Dit document 

REGISTRATIE

Procedure voor het aanmaken van de  Account

ACCOUNT

Overeenkomt tussen GEBRUIKER en ebuydushi.com  Identificatie  van GEBRUIKER  onder een unieke naam (login) en een verzameling van zijn gegevens, waarbij gegevens over de gebruiker en informatie over haar activiteiten worden verzameld in het kader van ebuydushi.com

GEBRUIKER

Entiteit, die de toegang heeft gekregen en maak gebruik van domein  ebuydushi.com

In overeenstemming met de regels in de GEBRUIKSOORWAARDEM van ebuydushi.com 

VERKOPER

Gebruiker die neemt maatregelen om product te verkopen in het kader van ebuydushi.com 

KOPER

Gebruiker die neemt maatregelen om product te kopen in het kader van ebuydushi.com 

BIEDER

Koper, die goederen via de veiling/ BIEDING wil / heeft gekocht 

PRODUCT

Ding, dienst of recht die maakt onderdeel van het onderwerp in het AANBOD.

ADVERTENTIE

Voorstel om een overeenkomst tot verkoop van de PRODUCT onder de voorwaarde van de verkoper te sluiten, in het bijzonder met betrekking tot prijs en omschrijving van de aangeboden PRODUCTEN, door middel van gebruik en mede mogelijk dankzij de functionaliteit van ebuydushi.com

BOD

Soort AANBOD geïnitieerd door de VERKOPER op grond waarvan de BIEDER verklaart de prijs waarvoor hij klaar is om de PRODUCTEN te kopen.

TRANSACTIES

Procedures voor de sluiten en uitvoeren van verkoop contracten van producten tussen gebruikers in het kader van ebuydushi.com

Artikel 2. Gebruiksvoorwaarden

2.1.

Gebruiker natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar met volledige rechtsbevoegdheid, rechtspersonen en organisatie-eenheden zonder rechtspersoonlijkheid, maar kunnen in eigen naam, verwerven rechten en plichten.

2.2.

Gebruiker natuurlijke persoon jonger dan 18 jaar met  toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

2.3.

Gebruiker is verplicht om zijn gegevens continu up to daten. Het is niet toegestaan om na de registratie account gegevens te verwijderen of te wijzigen met onjuiste of onvolledige gegevens.

2.4.

Gebruiker krijgt te toegang tot het Account na de toediening van gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord (Login). Inloggen met behulp van geautomatiseerde oplossingen, met name calling software inloggen, gebeurd op volledige risico van de Gebruiker.

2.5.

Gebruiker mag zich registreren met meer dan één Account, op voorwaarde dat aan elk van hen een ander e-mailadres toe gewezen is. Gebruiker mag geen activiteiten uitvoeren via zijn Accounts dat tegen gebruiksvoorwaarden in gaan. Het is niet toegestaan om:

 1. Deelnemen aan de veiling met meer dan één Account.
 2. Bieden of het aangaan van een overeenkomst tot verkoop van goederen met mensen die dicht bij of samenwonende met de Gebruiker of andere entiteiten waarmee de Koper blijft in relaties die redelijke twijfel dat de partijen in onderling overleg handelende, gericht op het resultaat van de transactie te beïnvloeden op een manier die in strijd is met de wet of de goede zeden veroorzaken.
 3. Maken van een nieuwe registratie om de betaling van schulden aan de ebuydushi.com, voor diensten die binnen de ebuydushi.com uitgevoerd zijn te vermijden.

2.6.

Gebruiker mag geen gebruik maken van de Accounts van andere Gebruikers en zijn account te delen met andere mensen, met uitzondering van:

 1. Toegang tot bedrijf account aan bevoegde personen die namens Gebruiker wijzigingen kunnen plaatsen en account beheren.

2.7.

Accounts zijn niet overdraagbaar, op voorwaarde dat de toestemming van de ebuydushi.com:

 1. Account onderneming kan in geval van overdracht worden verkocht door de gebruiker aan een andere onderneming de rechten en verplichtingen in verband met het bedrijf of een deel daarvan, zoals voorzien door de wet.

2.8.

Wanneer de Account of Gebruiker vereisen extra verificatie van de in artikel bedoelde gegevens. 2.1.  , 2.2 of 2.3, kan de ebuydushi.com:

 1. Gebruik bepereken van ebuydushi.com, zolang Gebruiker zijn identiteit via een rechtsgeldig document niet bevestigd
 2. Tijdelijk gebruik bepereken van ebuydushi.com,
 3. Gebruik beperken voor een bepaalde of onbepaalde tijd

Nadat de bovengenoemde omstandigheden zijn beëindigd, ebuydushi.com kan de beperkingen afschaffen.

 

Artikel 3. Niet toegestaan gebruik van ebuydushi.com  

3.1.

De inhoud van ebuydushi.com mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke ebuydushi.com. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van ebuydushi.com te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

3.2.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op ebuydushi.com (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Gebruikers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van ebuydushi.com. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

3.3.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van ebuydushi.com is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

3.4.

Het is niet toegestaan om Advertenties op ebuydushi.com te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats advertentie’ knop.

3.5.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen.

 1. Regels voor het plaatsen van advertenties

Artikel 4. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op ebuydushi.com

4.1.

Gebruiker plaatst zijn Advertentie via de knop ‘plaats advertentie’ op ebuydushi.com. Voordat een Verkoper een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.

4.2.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een verkoper naam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

4.3.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

4.4.

De Verkooper maakt de offerte volgens de formulier die is beschikbaar op ebuydushi.com met daarbij de voorwaarden op basis welke kan de overeenkomst tot staand komen.

4.5.

Het opmaken van een Advertentie:

 1. In iedere Advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.
 2. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.
 3. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands, Engels, Spaans of in het Papiaments zijn opgesteld.
 4. Het is niet toegestaan om Advertenties meer dan één keer op de ebuydushi.com te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op Webuydushi.com online/ geplaats te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één Advertentie tegelijk op ebuydushi.com aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen.
 5. Indien een Advertentie voor het einde van de initiële Advertentieperiode (of een verlenging van de Advertentieperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke Advertentieperiode een identieke Advertentie of een Advertentie voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de advertentie of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan).
 6. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.

4.6.

Advertentie inhoud die niet is toegestaan:

 1. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.
 2. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
 3. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.
 4. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.
 5. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.
 6. Websites mogen enkel worden vermeld bij Zakelijke GEBRUIKERS. Het is niet toegestaan om websites of links te vermelden die niet naar geregistreerde GEBRUIKER toe lijden.

4.7.

De VERKOPER neemt volledige verantwoordelijkheid van de inhoud van geplaatste door hem OFFERTE, in het bijzonder van fouten en/of onduidelijkheden. De Verkoper heeft de mogelijkheid om de Advertentie inhoud na de publicatie te wijzigen of bijwerken.

4.8.

Onafhankelijk van de bepalingen in art. 4.5. de VERKOPER verklaart, dat hij gemachtigde is en heeft de mogelijkheid om de overeenkomst met de KOPER tot staand te komen.

4.9.

Bij het opmaken van de Advertentie heeft de GEBRUIKER de mogelijkheid om zijn Advertentie te laten ‘opvallen’, ‘omhoog te plaatsen’, etc. De regels hiervoor zijn hier te vinden.

4.10.

De VERKOPER is verplicht om de vorm van betaling in de OFFERTE te vermelden.

4.11.

De OFFERTE dient in de juiste rubriek geplaatst te worden.

4.12.

Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 28 dagen op de Weebuydushi.com staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Verkoper de Advertentie niet zelf verwijderd.

Indien het product dat in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden eindigt de Advertentieovereenkomst tussen Verkoper en ebuydushi.com, en is ebuydushi.com haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen.

 

Artikel 5. Aanvullende regels voor bepaalde categorieën

5.1.

Categorie “Diensten en Vakmensen”

ebuydushi.com “Diensten en Vakmensen” is bedoeld voor professionele vakmensen en dienstverleners. Indien u als vakman of dienstverlener een Advertentie plaatst, bevestigt u dat u handelt voor doeleinden die binnen uw bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

5.2.

Categorie “Auto’s”

5.2.1.

In iedere Advertentie mag maar één auto worden aangeboden. Het is dus niet toegestaan meerdere auto’s in één Advertentie aan te bieden en/of na verkoop van de auto de Advertentie te hergebruiken voor een andere auto.

5.2.2.

Indien de auto die in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd.

5.2.3.

De tekst, prijs, eigenschappen en foto in de Advertentie dienen overeen te komen met de aangeboden auto. Het is niet toegestaan om in het prijsveld in de Advertentie alleen de aanbetaling voor de auto te vermelden of een prijs per maand (lease). Het is niet toegestaan om een foto te gebruiken anders dan van de aangeboden auto zelf (bijvoorbeeld een foto van de website van het automerk of een foto uit een catalogus).

5.2.4.

Iedere Advertentie dient in de juiste (merk) rubriek geplaatst te worden. Het is niet toegestaan om andere merken en modellen in de advertentie te vermelden dan het merk en het model van de auto die in de Advertentie wordt aangeboden. Het is dus ook niet toegestaan om in de Advertentie alle andere merken en modellen te vermelden die de Verkoper (mogelijk) aanbiedt.

5.2.5.

Het is niet toegestaan in de groep Auto’s Advertenties te plaatsen voor autoverzekeringen en overige auto-gerelateerde diensten.

5.2.6.

Het is in Advertenties niet toegestaan om reclame te maken of door te verwijzen naar andere websites met rubrieksadvertenties voor auto’s.

5.3.

Categorie “Contacten | Berichten”

5.3.1.

Het is niet toegestaan om pornografisch beeldmateriaal en/of diensten aan te bieden.

5.3.2.

Het is niet toegestaan om erotisch getinte advertenties en/of afbeeldingen te plaatsen. Onder erotisch verstaan wij: zichtbare billen, tepels en geslachtsdelen. Kleding moet altijd zichtbaar zijn en mag niet doorschijnen als er geen ondergoed wordt gedragen.

5.3.3.

Commerciële (profiel)advertenties in moeten voldoen aan de onderstaande kenmerken:

De advertentie heeft een aanklikbare URL/Website link.

Er staat helder in de tekst dat je je moet inschrijven/aanmelden.

Wanneer voor het versturen van flirts, credits en berichten direct betaald moet worden, dienen de (vanaf) kosten in de advertentie vermeld te worden. Is alleen een eerste (aantal) bericht(en) gratis, dan dient ook dit in advertentie vermeld te worden, maar is een (vanaf) prijs niet verplicht.

5.4.

ebuydushi.com kan geen garantie geven over de echtheid of correctheid van geplaatste advertentie(s).

Artikel 6. Verboden of verdache objecten en diensten

ebuydushi.com is een advertentiesite die Kopers en Verkopers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en ebuydushi.com is hierbij niet betrokken.

6.1.

De verkoop en aankoop van objecten en diensten op ebuydushi.com is in beginsel toegestaan als de handel hierin niet is verboden door nationale of internationale wet- en regelgeving.

6.2.

De Verkoper begaat om niet te plaatsen van producten of diensten die in strijd gaan met deze regels.

6.3.

Het is verboden om hieronder genoemde Producten en/of Diensten te aanbieden:

 • Aandelen, effecten en andere waardepapieren
 • Aanstootgevend materiaal
 • Alcohol
 • Beschermde dieren, producten van dieren en planten
 • Cultureel erfgoed
 • Defecte en/of teruggehaalde objecten
 • Dieren
 • Drugs
 • Eigendom van de overheid
 • Elektronische apparatuur
 • Explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen
 • Financiële producten en diensten (sparen, lenen, beleggen en verzekeren)
 • Frontjes van autoradio’s en/of navigatiesystemen
 • Geneesmiddelen
 • Gestolen waar
 • Illegale objecten en activiteiten
 • Kans- en piramidespelen
 • Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid
 • Levensmiddelen
 • Medische hulpmiddelen
 • Mensen, lichaamsdelen – en stoffen
 • Mod-chips, spelconsoles en spelsoftware
 • Objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen
 • Pornografische en erotische inhoud
 • Software
 • Tabak
 • Tickets en overeenkomsten
 • Valse valuta en postzegels
 • Verzendlijsten en persoonlijke gegevens
 • Virtual games
 • Wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten

Let op, deze lijst is niet volledig, maar geeft enkel een indicatie. Zowel Verkoper als Koper dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Verkopers en Kopers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties.

6.4.

Een overtreding van ebuydushi.com beleid kan leiden tot een of meer van de volgende acties:

 • Uw advertentie kan worden verwijderd (zonder restitutie van het advertentietarief)
 • Uw account kan worden geschorst
 • Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan justitie of aan een rechthebbende

 

Artikel 7. Overeekomst sluiting in het kader van het aanbod

7.1.

ebuydushi.com is een platform waar een Verkoper Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.

7.2.

Verkopers en Kopers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de ebuydushi.com plaatsen. ebuydushi.com voert geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Verkopers om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Kopers om producten te kopen of de diensten af te nemen. ebuydushi.com geeft daarover geen garantie.

7.3.

ebuydushi.com kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Verkopers op de ebuydushi.com worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

7.4.

ebuydushi.com is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Verkoper en een Koper tot stand komt. Verkoper en Koper dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

7.5.

ebuydushi.com neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid en kan geen garantie geven dat de Koper en Verkoper zijn gemachtigd om een contract af te sluiten.

7.6.

De Gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn acties en nalatigheden met betrekking tot het gebruik van ebuydushi.com, in het bijzonder kan hij aansprakelijk worden gesteld aan ebuydushi.com of andere Gebruikers voor schade.

 

Artikel 8. ebuydushi.com functie

8.1.

ebuydushi.com kan niet garanderen dat haar diensten altijd zullen voldoen aan Gebruiker verwachtingen.

8.2.

ebuydushi.com kan niet garanderen dat de ebuydushi.com foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de ebuydushi.com website of delen daarvan kan worden verkregen.

8.3.

Alle informatie en getallen op de ebuydushi.com zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten.

8.4.

ebuydushi.com neem geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van de Gebruikers of niet juist uitgevoerde of niet nagekomen afspraken.

8.5.

Op het moment dat de Advertentie niet voldoet aan de Gebruiksvoorwaarden of geldige wetgeving, ebuydushi.com houdt zich recht om:

 1. aanpassen van de door Verkoper aangewezen categorie in welke is de Advertentie geplaatst
 2. verwijderen van de Advertentie op het moment dat deze in strijd zijn met Gebruiksvoorwaarden.

8.6.

Op het moment dat de Gebruiker niet voldoet  aan de Gebruiksvoorwaarden of geldige wetgeving , ebuydushi.com houdt zich recht om:

 1. gebruiker waarschuwen via de mail
 2. beperken van de Gebruiker account voor bepaalde of onbepaalde tijd
 3. beperken van de een of merdere Gebruikers accounts

Artikel 9. Beberkingen aansprakelijkheid ebuydushi.com

9.1.

ebuydushi.com sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

(i) gebruik van de diensten van ebuydushi.com

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van ebuydushi.com of delen daarvan

(iii) onjuiste informatie op de ebuydushi.com

(iiii) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via ebuydushi.com

(iiiii) wijzigingen in de diensten van ebuydushi.com of wijzigingen in of op de website ebuydushi.com

9.2.

Iedere Gebruiker en Verkoper vrijwaart ebuydushi.com voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:

 1. het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
 2. het gebruik van via de ebuydushi.com gekochte producten; en
 3. het gebruik van via de ebuydushi.com aangeboden diensten; en
 4. het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of het geleverde product.

 

III. Overige bepalingen

Artikel 10. Beoordelingssysteem

Als onderdeel van de ebuydushi.com worden Gebruikers voorzien van een beoordeling systeem in een grafische vorm (dat wil zeggen grafische verkoopevaluatie).

10.1

De beoordeling dient subjectief geplaatst te zijn over het verloop van de transactie en de uitvoering van het Transactie.

10.2.

De beoordeling dient niet later dan 90 dagen na de Transactie datum geplaatst te worden.

10.3.

Het is niet mogelijk om een beoordeling te plaatsen als de Gebruiker Account geschorst is.

10.4.

De grafische beoordeling van de Transactie stelt de Koper in staat om op een schaal van 1 tot 5 het contract uit te voeren door de Verkoper met betrekking tot de volgende parameters:

– productcompatibiliteit met beschrijving (het product voldoet aan de beschrijving)

– levertijd

– verzendkosten

– klantenservice

10.3.

De beoordeling is altijd gebonden aan het opgegeven account.

10.4.

Het is niet toegestaan ​​om beoordelingen te plaatsen met het doel om Verkoper geloofwaardigheid op kunstmatige wijze op te blazen of te ondermijnen.

10.5.

ebuydushi.com interfereert niet met de beordeeling maar behoudt zich het recht om deze te wijzigen of verwijderen, wanneer Verkoper kan aantonen dat de beoordelling onterecht geplaatst is.

 

Artikel 11. Websites en diensten van derden

11.1

ebuydushi.com bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). ebuydushi.com heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

11.2.

De persoonlijke gegevens die door de Gebruikers worden verstrekt, worden verzameld en verwerkt door ebuydushi.com in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met het privacybeleid dat is opgenomen in Bijlage 5 bij het Reglement.

11.3.

Gebruikers worden persoonlijke gegevens van andere Gebruikers alleen bekendgemaakt in de gevallen waarin de Gebruiksvoorwaarden voorzien voor doeleinden die verband houden met de Transactie en in andere gevallen, met de voorafgaande toestemming van de betrokkene.

 

Artikel 12. Privacybeleid en vertrouwelijkheid

12.1.

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u ebuydushi.com website gebruikt.

Artikel 13. Wijzigingen

13.1.

ebuydushi.com behoud zich recht om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Gebruiker wordt over deze wijziging via de door hem opgegeven Account mail geinformeerd.

13.2.

ebuydushi.com kan de website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de ebuydushi.com en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

13.3.

ebuydushi.com kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen.

 

Artikel 14. Ontbindingsrecht

14.1.

Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Klik https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/artikel230o hiervoor meer informatie over het ontbindingsrecht.

14.2.

Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (i) van de Website zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van ebuydushi.com of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

14.3.

Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht, zodra ebuydushi.com de Advertentieovereenkomst is nagekomen.

14.4.

Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan ebuydushi.com een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door ebuydushi.com geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen advertentieperiode en/of het gemiddeld aantal biedingen op producten of diensten voor Advertenties in dezelfde rubriek, zoals door ebuydushi.com van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

14.5.

Indien u gebruik maakt van het ontbindingrecht zal ebuydushi.com de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen.

14.6.

In het geval van aanhoudende schending van de voorschriften door de Gebruiker, kan het contract worden beëindigd door Webuydushi.com met kennisgeving, met een opzegtermijn van zeven dagen.

14.7.

Als het contract is beëindigd op basis van ebuydushi.com beslissing, heeft de gebruiker geen recht op herregistratie van het account onder ebuydushi.com, zonder de voorafgaande toestemming van ebuydushi.com.

 

Artikel 15. Biedingen

15.1.

Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een bod op een product of dienst in een Advertentie niet bindend. Een Verkoper is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Verkoper wordt geaccepteerd, verplicht dit de Bieder niet tot aankoop.

15.2.

Indien de Advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd.

15.3.

Het is niet toegestaan biedingen bij Advertenties te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren.

Artikel 16. Betaalmethoden en prijzen

16.1.

Betaalmethoden en prijzen voor betaalbaar adverteren ebuydushi.com.

16.1.1.

Het plaatsen van Advertenties en het verlengen daarvan is gratis. Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn Advertentie op ebuydushi.com te laten opvalen en/of promoten. In rubriek Adverteren wordt uitgelegd wat de mogelijkheiden zijn voor betaalbaare adverterenties, wat ze betreffen en indien van toepassing wordt de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt.

16.1.2.

Gebruiker kan betaling voldoen via PayPal of bankoverschrijving.

16.1.3.

De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van de Advertentie. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is ebuydushi.com gerechtigd om de geplaatste Advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen.

16.1.4.

ebuydushi.com brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van ebuydushi.com, tenzij anders wordt vermeldt.

16.2.

Gebruiksvoorwaarden voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie.

16.2.1.

Een Verkoper mag een Gebruiker in een Advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken. Klik hier voor meer informatie over veilig betalen.

16.2.2.

Het is een Verkoper niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden.

16.2.3.

Verkoper die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie.

Artikel 17. Melden van illegale of inbreukmakende Advertenties aan ebuydushi.com

17.1.

Advertenties die in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Advertenties waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben of ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten kunnen gemeld worden via contactformulier.

Artikel 18. Klachtenprocedure

18.1.

Klachten over de dienstverlening van ebuydushi.com kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 1 maand in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Artikel 19. Rechtskeuze en rechtsbevoegdheid

19.1.

Op het gebruik van de ebuydushi.com en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat hiermee verband houdt, zal alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.